Povolení k vjezdu do pěší zóny Český Krumlov
zákaznický portál

Vyřiďte si povolení k vjezdu do pěší zóny z pohodlí domova či kanceláře.

Povolení ke vjezdu do pěší zóny jsou vystavována na základě ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kdy do pěší zóny je dle § 39 umožněn vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části příslušné dopravní značky. Možnosti vjezdu vozidel do pěší zóny města dále řeší pravidla schválená Radou města Český Krumlov pro vydávání povolení ke vjezdu vozidel do pěší zóny ve městě Český Krumlov, jejichž aktuální platné znění je uveřejněno zde https://data.ois.cz/files/11695-pravidla-pro-vjezd-do-pesi-zony.pdf

Způsoby podání žádosti o povolení ke vjezdu do pěší zóny

  • elektronické podání: v rámci této webové samoobsluhy si žadatel vytvoří svůj uživatelský účet, vyplní předepsaný formulář a požadované doklady v elektronické podobě vloží prostřednictvím této samoobsluhy.
  • osobní podání: je možné na Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov

Proces udělení povolení ke vjezdu do pěší zóny

  • V okamžiku zadání údajů do systému v rámci webové samoobsluhy bude elektronické žádosti přiděleno číslo-ID (variabilní symbol). V případě osobního podání bude žádost zadána do systému pověřeným pracovníkem.
  • V rámci schválení žádosti proběhne ověření údajů vyplněných žadatelem, kontrola předložených dokladů a výpočet ceny za vjezd do pěší zóny dle platné vyhlášky o místních poplatcích https://www.ckrumlov.cz/cz/20100831144006vyhlaska/
  • Žadatel bude informován o nároku na povolení vjezdu do pěší zóny s výzvou k zaplacení, a to elektronickou poštou. Platba za povolení ke vjezdu do pěší zóny musí proběhnout do 7 dnů od data přiznání nároku na povolení ke vjezdu do pěší zóny.
  • Pokud žadatel nesplňuje podmínky k vydání povolení vjezdu do pěší zóny, bude rovněž vyrozuměn elektronickou poštou.
  • Platnost povolení vjezdu do pěší zóny je zahájena okamžikem odeslání vyrozumění o zaplacení sjednané ceny za povolení vjezdu do pěší zóny žadateli; nebo v případě požadavku žadatele na odložené povolení vjezdu do pěší zóny oprávnění bude tato zahájena počátečním dnem takto sjednané platnosti.
  • Pokud platba neproběhne v požadovaných termínech, povolení vjezdu do pěší zóny zaniká.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE: Registrací a zakoupením povolení vjezdu do pěší zóny zákazník souhlasí s tím, že je povinen hlásit každou změnu trvalého bydliště, a to nejpozději do 5 pracovních dnů.


VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE VÁM RÁDI POSKYTNEME NA NĚKTERÉM Z TĚCHTO KONTAKTŮ:

Městský úřad Český Krumlov
BUDOVA RADNICE - ODDĚLENÍ KANCELÁŘ STAROSTY, MATRIKA

náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
posta@ckrumlov.cz

Městský úřad Český Krumlov
OSTATNÍ ODBORY

Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
posta@ckrumlov.cz

* Způsoby objednání k jednotlivým službám jsou uvedeny na adrese https://www.ckrumlov.cz/cz/potrebuji-si-vyridit/