Parkovací karta Znojmo
zákaznický portál

Vyřiďte si rezidentní či abonentní parkovací oprávnění pro parkovací zóny z pohodlí domova či kanceláře.

Parkovací oprávnění jsou vystavována na základě ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením statutárního města Znojmo, kterým se vymezují oblasti města Globe City, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení města“).

Veškeré údaje jsou ověřovány v základních registrech a v Centrálním registru vozidel (dále jen „registr“ bez rozlišení).

Správu parkovacího systému včetně vyřizování parkovacích oprávnění zprostředkovává pro statutární město Znojmo obchodní společnost FCC Znojmo, s.r.o. – správce systému.

Způsoby podání žádosti o vydání parkovacího oprávnění

  • elektronické podání: v rámci zřízeného webového portálu si žadatel vytvoří svůj uživatelský účet, vyplní předepsaný formulář a požadované doklady vloží elektronickou formou prostřednictvím tohoto portálu.
  • osobní podání: předepsané tištěné formuláře žádostí, které jsou přílohami č. 1 až 4 této metodiky, včetně jejich příloh (přílohy č. 5 až 11 této metodiky), budou k vyzvednutí na kontaktních (registračních) místech nebo ke stažení v rámci zřízeného webového portálu ve formátu PDF. Formulář vyplněný čitelně ve všech kolonkách hůlkovým písmem a podepsaný, včetně případných příloh, bude možné odevzdat na kontaktních (registračních) místech.

Proces udělení parkovacího oprávnění

  • V okamžiku zadání údajů do systému v rámci webového portálu bude elektronické žádosti přiděleno číslo-ID (variabilní symbol). V případě osobního podání správně vyplněné tištěné žádosti bude žádost zadána do systému pověřeným pracovníkem.
  • V rámci schválení žádosti proběhne ověření údajů vyplněných žadatelem, kontrola předložených dokladů a výpočet ceny parkovacího oprávnění dle platného „Ceníku parkovacích zón Znojmo“.
  • Žadatel bude informován o udělení parkovacího oprávnění s výzvou k zaplacení, a to elektronickou poštou, nebo v případě neuvedení adresy elektronické pošty dopisem. Platba za parkovací oprávnění musí proběhnout do 10 pracovních dnů od data udělení parkovacího oprávnění. V případě žádosti s požadovaným odloženým počátečním datem nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem platnosti.
  • Pokud žadatel nesplňuje podmínky k vydání parkovacího oprávnění, bude rovněž vyrozuměn elektronickou poštou, nebo v případě neuvedení adresy elektronické pošty dopisem.
  • Platnost parkovacího oprávnění je zahájena okamžikem odeslání vyrozumění o udělení parkovacího oprávnění žadateli; v případě požadavku na odloženou platnost bude zahájena počátečním dnem této platnosti.
  • Pokud platba neproběhne v požadovaných termínech, parkovací oprávnění zaniká.


VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE VÁM RÁDI POSKYTNEME NA NĚKTERÉ Z NAŠICH POBOČEK:

Městský úřad Znojmo

Odbor investic a technických služeb

Obroková 2/10, 669 22 Znojmo
+420 515 216 133
petra.holikova@muznojmo.cz

Provozní doba

Po, St: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Út, Čt: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pá: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00