Parkovací zóny Teplice
zákaznický portál

Vyřiďte si rezidentní či abonentní parkovací oprávnění pro parkovací zóny z pohodlí domova či kanceláře.

Parkovací oprávnění jsou vystavována na základě ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Parkovacím řádem, tj. nařízením statutárního města Teplice o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jehož aktuální platné znění je uveřejněno ve webové aplikaci. Právní předpisy na adrese www.parkovani.teplice.cz.

Způsoby podání žádosti o vydání parkovacího oprávnění

  • elektronické podání: v rámci této webové samoobsluhy si žadatel vytvoří svůj uživatelský účet, vyplní předepsaný formulář a požadované doklady v elektronické podobě vloží prostřednictvím této samoobsluhy.
  • osobní podání: předepsané tištěné formuláře žádostí jsou ke stažení na webové stránce www.parkovani.teplice.cz nebo k vyzvednutí na magistrátu města Teplice.

Proces udělení parkovacího oprávnění

  • V okamžiku zadání údajů do systému v rámci webového portálu bude elektronické žádosti přiděleno číslo-ID (variabilní symbol). V případě osobního podání správně vyplněné tištěné žádosti bude žádost zadána do systému pověřeným pracovníkem.
  • V rámci schválení žádosti proběhne ověření údajů vyplněných žadatelem, kontrola předložených dokladů a výpočet ceny parkovacího oprávnění dle platného Sazebníku, který je k dispozici na webu Městského parkovacího systému www.parkovani.teplice.cz.
  • Žadatel bude informován o nároku na parkovací oprávnění s výzvou k zaplacení, a to elektronickou poštou.
  • Pokud žadatel nesplňuje podmínky k vydání parkovacího oprávnění, bude rovněž vyrozuměn elektronickou poštou.
  • Platnost parkovacího oprávnění je zahájena okamžikem odeslání vyrozumění o udělení parkovacího oprávnění žadateli; v případě požadavku na odloženou platnost bude zahájena počátečním dnem této platnosti.
  • Pokud platba neproběhne v požadovaných termínech, parkovací oprávnění zaniká.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE: Registrací a zakoupením parkovacího oprávnění zákazník souhlasí s tím, že je povinen hlásit každou změnu trvalého bydliště, a to nejpozději do 5 pracovních dnů.

VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE VÁM RÁDI POSKYTNEME NA NĚKTERÉ Z NAŠICH POBOČEK:

Magistrát města Teplice

náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice
Podatelna přízemí vpravo
posta@teplice.cz

Provozní doba

Po, St: 8:00 - 11:45, 13:00 - 17:00
Út, Čt, Pá: 8:00 - 11:45, 13:00 - 14:30

Magistrát města Teplice

Mírové náměstí 2970, 415 95 Teplice
Podatelna přízemí vlevo
posta@teplice.cz

Provozní doba

Po, St: 8:00 - 11:45, 13:00 - 17:00
Út, Čt, Pá: 8:00 - 11:45, 13:00 - 14:30