Parkovací karty
města Ústí nad Labem
zákaznická samoobsluha

Vyřiďte si rezidenční či předplatitelské parkovací oprávnění (virtualizované parkovací karty) pro parkovací zóny z pohodlí domova či kanceláře.

Parkovací oprávnění jsou vystavována na základě ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Parkovacím řádem, tj. nařízením statutárního města Ústí nad Labem o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jehož aktuální platné znění je uveřejněno ve webové aplikaci Právní předpisy na adrese Ceníky MSÚL - venkovní stání .

Veškeré údaje žadatele o parkovací oprávnění tohoto typu jsou ověřovány v základních registrech a v Centrálním registru vozidel (dále jen „registr“ bez rozlišení).

Správu parkovacího systému včetně vyřizování parkovacích oprávnění pro rezidenty a předplatitele zprostředkovává pro statutární město Ústí nad Labem společnost Městské služby Ústí nad Labem.

Způsoby podání žádosti o vydání parkovacího oprávnění

  • elektronické podání: v rámci této webové samoobsluhy si žadatel vytvoří svůj uživatelský účet, vyplní předepsaný formulář a požadované doklady v elektronické podobě vloží prostřednictvím této samoobsluhy.
  • osobní podání: předepsané tištěné formuláře žádostí jsou ke stažení na webové stránce www.msul.cz nebo k vyzvednutí v Cyklocentru Ústí nad Labem. Formulář vyplněný čitelně ve všech kolonkách hůlkovým písmem a podepsaný včetně příloh uvedených lze odevzdat osobně v Cyklocentru Ústí nad Labem.

Proces udělení parkovacího oprávnění

  • V okamžiku zadání údajů do systému v rámci webové samoobsluhy bude elektronické žádosti přiděleno číslo-ID (variabilní symbol). V případě osobního podání správně vyplněné tištěné žádosti bude žádost zadána do systému pověřeným pracovníkem.
  • V rámci schválení žádosti proběhne ověření údajů vyplněných žadatelem, kontrola předložených dokladů a výpočet ceny parkovacího oprávnění dle platného Sazebníku, který je k dispozici na webu Městského parkovacího systému www.msul.cz.
  • Žadatel bude informován o nároku na parkovací oprávnění s výzvou k zaplacení, a to elektronickou poštou. Platba za parkovací oprávnění musí proběhnout do 7 dnů od data přiznání nároku na parkovací oprávnění.
  • Pokud žadatel nesplňuje podmínky k vydání parkovacího oprávnění, bude rovněž vyrozuměn elektronickou poštou.
  • Platnost parkovacího oprávnění je zahájena okamžikem odeslání vyrozumění o zaplacení sjednané ceny za parkovací oprávnění žadateli; nebo v případě požadavku žadatele na odloženou platnost parkovacího oprávnění bude tato zahájena počátečním dnem takto sjednané platnosti.
  • Pokud platba neproběhne v požadovaných termínech, parkovací oprávnění zaniká.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE:

Tuto zákaznickou samoobsluhu mohou využít jen ti žadatelé, kteří jsou vlastníky nebo provozovateli vozidla, pro které poptávají parkovací oprávnění. Jiné životní situace konzultujte s MSÚL na níže uvedeném kontaktu nebo získejte více informací na webové stránce Městského parkovacího systému www.msul.cz.

Registrací a zakoupením parkovacího oprávnění zákazník souhlasí s tím, že je povinen hlásit každou změnu trvalého bydliště, a to nejpozději do 5 pracovních dnů.

VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE VÁM RÁDI POSKYTNEME NA:

Cyklocentrum MSÚL

Přístavní 3591/3, 400 01 Ústí nad Labem
+420 725 550 594
cyklocentrum@msul.cz

Provozní doba

Po, St: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Út, Čt: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

Městské služby Ústí nad Labem

Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
+420 475 210 134
mestske.sluzby@msul.cz